Geschiede­nis

oldegalieen bloemenbuurt
De wijk Oldegalileen/​Bloemenbuurt heeft een rijke geschiede­nis die terug­gaat tot de zeven­tiende eeuw. U vindt er veel oude pan­den, kleine straten en steegjes.

Olde­galileen
De naam Olde­galileen (Ouwegeli­jen) is afgeleid van het Fran­si­caner klooster dat in 1498 van hier naar de Twee­baks­markt werd ver­plaatst. In de zeven­tiende eeuw ves­tig­den zich hier aller­lei vor­men van nijver­heid, die men liever niet in het cen­trum had. De meeste bebouwing dateert van de negen­tiende eeuw. Hier zijn nog restanten te vin­den van de vroeg­ste sociale won­ing­bouw in Leeuwar­den.

Eigen Brood Bove­nal
Het com­plex van in totaal 124 wonin­gen werd voltooid tussen 1863 en 1904. De laat­ste wonin­gen die gebouwd wer­den ston­den eigen­lijk bek­end als Nieuw Eigen Brood. Dat was in 1904, toen ook de Lekkumer­straat, de Willem Sprenger­straat en het Hoek­ster­plein wer­den gebouwd. Dat ruim veer­tig jaar over de bouw is gedaan, is nu nog aan de wonin­gen af te zien. Achter­grond voor het bouwen van het com­plex was een stukje ide­al­isme: goede en goed­kope wonin­gen bouwen voor de min­der draagkrachti­gen.
In 1999 is het com­plex tot Rijksmon­u­ment aangewezen. Deze huizen (ongeveer acht rijt­jes) vor­men de oude kern van de wijk.

Bloe­men­bu­urt
Net als de Olde­galileen een arbei­der­swijk in het noor­doosten van de stad. De Bloe­men­bu­urt is duidelijk nieuwer dan Olde­galileen. De Bloe­men­bu­urt heeft his­torisch en ook qua vorm aller­lei ver­rassin­gen in petto. Het meest bij­zon­dere is wel dat vrij veel huizen in 19291930 zijn gebouwd; tij­dens de cri­sis van de jaren der­tig. Voor toen­ma­lige begrip­pen was het een redelijk omvan­grijk com­plex van heel behoor­lijke wonin­gen. Aan de Mr. P.S. Ger­brandy­weg, de rondweg, staan por­tiek­flats uit de jaren zes­tig van de vorige eeuw. Verder vindt men er inci­den­teel nieuw­bouw. Ken­merk­end in de wijk is nog steeds het gebouw Sin­neljocht.

Sin­neljocht
Sin­neljocht, gele­gen aan de Groninger­straatweg hoek Gouds­bloem­straat, is in de eerste decen­nia van de vorige eeuw bij de gemeente in gebruik geweest als tehuis voor mensen die geen onder­dak had­den. In feite was het gebouw, dat in de volksmond wel „De Filantroop” werd genoemd, een voor­loper van de De Terp. Van over­lev­er­ing wordt gezegd dat er veel armoe en drankmis­bruik is geweest. Tevens is het gebruikt als jeugdge­bouw van de SDAP ten beho­eve van de AJC, die er zon­gen en dansten. De jeugd werd ook bezig gehouden met han­denar­beid. In ver­band met het 1 mei-​feest stond ieder jaar de Mei­boom voor het gebouw. Nadat het een tijd buurthuis is geweest, is er nu het Cen­traal Bureau van de Sticht­ing Kinderop­vang Leeuwar­den geves­tigd.

De Oldegalileen/​Bloemenbuurt ligt tegen de bin­nen­stad aan, ten zuiden van de noordelijke rondweg van Leeuwar­den. Er wonen ruim drieduizend mensen. De Olde­galileen ligt in het west­elijk gedeelte van de wijk. U vindt er straat­jes met namens als Ton­slagerij, De Werf, Werk­manslust en Droge Haven. In het oost­elijk gedeelte ligt de Bloemenbuurt.

Face­book LikeBox

Agenda

Sorry, no events.

Social Media